1.   Gegevens van de organisatie

Organisatie: RSscan International
Adres: De Weven 7

3583 Paal

Telefoon: 014/23.20.31
Nummer organisatie: BE0462.653.574
Verantwoordelijke gegevensbescherming Saartje Duerinck (privacy@rsscan.com)

2.   Jouw persoonlijke data

RSscan International hecht het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘AVG’). Alle gegevens worden veilig verzameld en opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel. RSscan International implementeert en handhaaft passende technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en gebruik, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, diefstal of openbaarmaking.

Om u onze diensten te kunnen bieden, verzamelt, registreert, bewaart en verwerkt RSscan International persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken u te identificeren of die betrekking hebben op u als persoon (bijv. naam, familienaam, adres, telefoon, e-mail ….). RSscan International is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via de website en/of andere kanalen worden verzameld. Dit houdt in dat RSscan International vaststelt welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe ze worden verwerkt. In dit privacybeleid leggen wij uit (1) welke gegevens worden verzameld, (2) hoe wij die gegevens gebruiken, (3) met wie uw gegevens worden gedeeld en (4) hoe u uw rechten van inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

RSscan International verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens van drie types betrokkenen:

 • Websitegebruikers. Voor de toepassing van dit beleid, definieert RSscan International de term ‘Websitegebruiker’ als ieder persoon die onze website bezoekt en/of een contactformulier invult (deze groep kan ook leden van de groepen ‘Klanten’ en ‘Deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek’ omvatten).
 • Klanten. Onder ‘Klant’ wordt verstaan een entiteit waarmee RSscan International een gevestigde relatie heeft (eindgebruiker of distributeur) krachtens een onderhoudscontract of respectievelijk een distributeurscontract.
 • Deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek. Onder ‘Deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek’ wordt verstaan een persoon die als proefpersoon wil deelnemen of deelneemt aan een onderzoeksproject. In de punten hieronder beschrijven we de bijzonderheden wat betreft de verzameling, de opslag en de verwerking van persoonsgegevens voor de drie groepen: Websitegebruikers, Klanten en Onderzoeksdeelnemers.

2.1.         Website gebruiker

Persoonsgegevens die wij verzamelen en rechtsgronden voor de verwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen op twee verschillende manieren:

 • Gegevens die u ons zelf verstrekt. Wij verzamelen en bewaren alle gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens) die u invoert op de website, sociale media of die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via onze contactgegevens. Het gaat met name om:
  • persoonsgegevens die u verstrekt door op onze website een formulier in te vullen, bijvoorbeeld om informatie of ondersteuning te vragen met betrekking tot onze producten en diensten. Deze persoonsgegevens kunnen gedurende één jaar worden verwerkt om op uw verzoek maatregelen te nemen om een contract te sluiten of om een (ondersteunings)contract uit te voeren gedurende de looptijd van dat contract.
  • persoonsgegevens die u verstrekt om toegang te krijgen tot aanvullende diensten van RSscan International, waarvoor moet worden ingelogd met een e-mailadres en wachtwoord. Deze persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt op basis van een contract gedurende de looptijd van dat contract.
  • persoonsgegevens die u verstrekt bij aanvraag van een offerte of aankoop van onze producten. De verzamelde persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt op basis van een contract gedurende de looptijd van dat contract.
  • de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden is enkel mogelijk met geïnformeerde schriftelijke toestemming via het selectievakje onder het contactformulier op onze website.

De persoonsgegevens die wij van u als websitegebruiker kunnen verzamelen, omvatten identificatiegegevens zoals uw naam, familienaam, thuis/werkadres, telefoonnummer en e-mailadres. Als u beslist om een aankoop te doen, zullen wij u bijkomende gegevens vragen, onder meer voor de facturatie.

 • Gegevens die automatisch worden verzameld door middel van cookies en/of vergelijkbare technologieën. RSscan International maakt gebruik van ‘interface customization cookies’ om de taal van de website aan te passen (voor meer informatie, zie het artikel ‘Cookies’ hieronder). Het gebruik van deze cookies houdt een laag risico in voor de websitebezoeker, waarvoor volgens de e-Privacyrichtlijn 2002/58/EG geen toestemming van de websitebezoeker wordt vereist (voor meer informatie, zie het artikel over cookies).

U bent niet verplicht om ons deze gegevens te verstrekken. Hou er rekening mee dat als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, wij mogelijk niet in staat zullen zijn om u onze diensten te bieden.

De persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt op basis van geïnformeerde toestemming.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

RSscan International kan uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken:

 • om de website te verbeteren (namelijk de taal aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur);
 • om u de gevraagde dienst te bieden en te antwoorden op alle vragen die u stelt via onze website of onze contactgegevens (bijv. bestelstatus, ondersteuning, offerte);
 • om u informatie te sturen waarvan wij denken dat u ze nuttig zou kunnen vinden, waaronder informatie over onze producten en diensten en aanstaande evenementen.

Wilt u liever geen informatie over onze producten en diensten ontvangen, kruis het vakje onderaan het contactformulier op onze website dan niet aan of volg de instructies om uit te schrijven die u vindt onderaan elk bericht dat wij u sturen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor intern gebruik, om verder contact met u op te nemen en om u te informeren over onze producten en activiteiten.

Om onze diensten en uw klantenervaring te optimaliseren, kan RSscan International uw persoonsgegevens delen met onze distributeurs in uw regio of andere verbonden bedrijven. RSscan International staat deze distributeurs/bedrijven niet toe om uw persoonsgegevens te verwerken of te verspreiden, tenzij anders meegedeeld door ons en met uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken, verkopen of verhuren aan derden voor marketingdoeleinden en ze niet delen met derden buiten de Europese Unie. RSscan International kan uw persoonsgegevens evenwel delen met derden wanneer ze hier wettelijk toe verplicht wordt, bij een vermoeden van cybercriminaliteit of fraude of wanneer RSscan International vermoedt dat haar rechten en vrijheden of die van haar website, werknemers, websitebezoekers en/of klanten in gevaar zijn.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen maar worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de bovenbepaalde verwerkingsdoeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhangt van het doel van de verwerking, maar ook van de betrokken categorieën van persoonsgegevens, kunnen de periodes dat de persoonsgegevens worden bewaard verschillen.

Links naar andere websites

Weet dat wanneer u onze website bezoekt, u links kunt volgen naar andere websites die buiten onze invloedssfeer vallen. RSscan International is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere websites.

2.2.         Klanten

Persoonsgegevens die wij verzamelen en rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens die wij verzamelen over Klanten, eindgebruikers en distributeurs, zijn gegevens die de Klant, de eindgebruiker of de distributeur ons zelf verstrekt:

 • persoonsgegevens die u verstrekt door op onze website een formulier in te vullen of door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens, bijvoorbeeld om informatie of ondersteuning te vragen met betrekking tot onze producten en diensten. Deze persoonsgegevens worden verwerkt ter uitvoering van een (ondersteunings)contract gedurende de looptijd van dat contract.
 • persoonsgegevens die u verstrekt om toegang te krijgen tot aanvullende diensten van RSscan International op de website van RSscan International, waarvoor moet worden ingelogd met een e-mailadres en wachtwoord. Deze persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt op basis van een contract gedurende de looptijd van dat contract.
 • persoonsgegevens die u verstrekt bij aanvraag van een offerte of aankoop van onze producten. De verzamelde persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt op basis van een contract gedurende de looptijd van dat contract.
 • de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden is enkel mogelijk met geïnformeerde schriftelijke toestemming via het selectievakje onder het contactformulier op onze website.

De persoonsgegevens die wij van u als klant kunnen verzamelen, omvatten identificatiegegevens zoals uw naam, familienaam, thuis/werkadres, telefoonnummer en e-mailadres en gegevens betreffende uw beroepswerkzaamheden. Als u beslist om een aankoop te doen, zullen wij u bijkomende gegevens vragen, onder meer voor de facturatie.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de wettelijke grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

RSscan International kan uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken:

 • om de website te verbeteren (namelijk de taal aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur);
 • om u de gevraagde dienst te bieden en te antwoorden op alle vragen die u stelt via onze website of onze contactgegevens (bijv. bestelstatus, ondersteuning, offerte, factuur);
 • om u informatie te sturen waarvan wij denken dat u ze nuttig zou kunnen vinden, waaronder informatie over onze producten en diensten en aanstaande evenementen.
 • om het productieproces te traceren en de gekochte producten te verzenden;
 • voor facturatie en om te voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen.

Wilt u liever geen informatie over onze producten en diensten ontvangen, kruis het vakje onderaan het contactformulier op onze website dan niet aan of volg de instructies om uit te schrijven die u vindt onderaan elk bericht dat wij u sturen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor intern gebruik, om verder contact met u op te nemen en om u te informeren over onze producten en activiteiten.

Om onze diensten en uw klantenervaring te optimaliseren, kan RSscan International uw persoonsgegevens delen met onze distributeurs in uw regio of andere verbonden bedrijven. RSscan International staat deze distributeurs/bedrijven niet toe om uw persoonsgegevens te verwerken of te verspreiden, tenzij anders meegedeeld door ons en met uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken, verkopen of verhuren voor marketingdoeleinden aan niet-contractueel verbonden derden en ze niet delen met derden buiten de Europese Unie. RSscan International kan uw persoonsgegevens evenwel delen met derden wanneer ze hier wettelijk toe verplicht wordt, bij een vermoeden van cybercriminaliteit of fraude of wanneer RSscan International vermoedt dat haar rechten en vrijheden of die van haar website, werknemers, websitebezoekers en/of klanten in gevaar zijn.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen maar worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de bovenbepaalde verwerkingsdoeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhangt van het doel van de verwerking, maar ook van de betrokken categorieën van persoonsgegevens, kunnen de periodes dat de persoonsgegevens worden bewaard verschillen.

2.3.         Prospects

Persoonsgegevens die wij verzamelen en rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens die wij verzamelen over Prospects, zijn gegevens verstrekt door Klanten (dit zijn distributeurs & eindgebruikers), openbare gegevens of databases:

 • persoonsgegevens verstrekt door anderen (klanten, openbare gegevens of databases), zodat wij een eerste contact met u kunnen leggen om na te gaan of u geïnteresseerd bent in onze producten. Deze persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden is enkel mogelijk met geïnformeerde schriftelijke toestemming via het selectievakje onder het contactformulier op onze website.

De persoonsgegevens die wij van u als Prospect kunnen verzamelen, omvatten identificatiegegevens zoals uw naam, familienaam, thuis/werkadres, telefoonnummer en e-mailadres.

De persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt, wat ons eerste contact betreft, op basis van ons gerechtvaardigd belang en wat de direct marketing betreft, op basis van uw toestemming.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

RSscan International kan uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken:

 • om de website te verbeteren (namelijk de taal aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur);
 • om u de gevraagde dienst te bieden en te antwoorden op alle vragen die u stelt via onze website of onze contactgegevens (bijv. bestelstatus, ondersteuning, offerte, factuur);
 • om u informatie te sturen waarvan wij denken dat u ze nuttig zou kunnen vinden, waaronder informatie over onze producten en diensten en aanstaande evenementen.

Wilt u liever geen informatie over onze producten en diensten ontvangen, kruis het vakje onderaan het contactformulier op onze website dan niet aan of volg de instructies om uit te schrijven die u vindt onderaan elk bericht dat wij u sturen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor intern gebruik, om verder contact met u op te nemen en om u te informeren over onze producten en activiteiten.

Om onze diensten en uw ervaring te optimaliseren, kan RSscan International uw persoonsgegevens delen met onze distributeurs in uw regio of andere verbonden bedrijven. RSscan International staat deze distributeurs/bedrijven niet toe om uw persoonsgegevens te verwerken of te verspreiden, tenzij anders meegedeeld door ons en met uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken, verkopen of verhuren voor marketingdoeleinden aan niet-contractueel verbonden derden en ze niet delen met derden buiten de Europese Unie. RSscan International kan uw persoonsgegevens evenwel delen met derden wanneer ze hier wettelijk toe verplicht wordt, bij een vermoeden van cybercriminaliteit of fraude of wanneer RSscan International vermoedt dat haar rechten en vrijheden of die van haar website, werknemers, websitebezoekers en/of klanten in gevaar zijn.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen maar worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de bovenbepaalde verwerkingsdoeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhangt van het doel van de verwerking, maar ook van de betrokken categorieën van persoonsgegevens, kunnen de periodes dat de persoonsgegevens worden bewaard verschillen.

2.4.         Deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek

Persoonsgegevens die wij verzamelen en rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens die wij verzamelen over Deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek zijn:

 • persoonlijke identificatiegegevens die wij vinden op het Internet of in de Gouden Gids, zodat wij een eerste contact met u kunnen leggen;
 • persoonsgegevens die u verstrekt door op onze website een formulier in te vullen of door contact met ons op te nemen via een contactpersoon (gezondheidszorgverlener, voorzitter van een sportclub, …), bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen over ons wetenschappelijk onderzoek;
 • persoonsgegevens die u verstrekt bij deelname aan een test door een vragenlijst of informatiefiche in te vullen;
 • persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u deelneemt aan een test in de vorm van ruwe meetgegevens.

De persoonsgegevens die van u als deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek worden verzameld, omvatten identificatiegegevens zoals uw naam, familienaam, thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres; persoonsgegevens zoals leeftijd; fysische gegevens zoals gewicht, lengte, schoenmaat; gegevens over uw gezondheidstoestand zoals uw medische voorgeschiedenis; gegevens in verband met uw lichamelijke activiteit; beeldmateriaal van uw voeten; registratie van uw voetanalyse. Met het oog op de privacy, worden de namen van de deelnemers en andere identificeerbare persoonsgegevens niet gekoppeld aan de ruwe meetgegevens die door RSscan International worden verzameld voor onderzoeksdoeleinden. De meetgegevens worden uitsluitend geïdentificeerd aan de hand van een unieke code, waarvan alleen de onderzoekers en bevoegd personeel de link naar de respectieve deelnemers kennen (gepseudonimiseerde gegevens). Op het einde van het onderzoeksproject worden de meetgegevens geanonimiseerd, wat inhoudt dat we de identificeerbare persoonsgegevens van de deelnemers permanent uit onze bestanden verwijderen en alleen de aan de meetgegevens verbonden unieke code bewaren. Deze gegevens vormen dan geen persoonsgegevens meer in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving (zoals de AVG) en de rechten van de betrokkenen zijn dan ook niet van toepassing op deze geanonimiseerde gegevens. Aangezien de gegevensbeschermingswetgeving niet van toepassing is, vormt dit echter geen afwijking of uitzondering op de rechten van deze betrokkenen.

Deze persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt op grond van geïnformeerde toestemming voor de in die toestemming bepaalde duur of, indien niet bepaald, voor de duur van het onderzoeksproject.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

RSscan International kan uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken:

 • om deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek te informeren en te rekruteren;
 • om verder contact te nemen in verband met nieuwe onderzoeksprojecten, vragen die u hebt in verband met de klinische studie of vragen die wij kunnen hebben over uw meetgegevens;
 • om statistische analyses te verrichten om de in het onderzoeksproject gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor intern gebruik. RSscan International gebruikt uw contactgegevens om u te informeren over de inhoud van het onderzoeksproject en een meting te plannen.

De persoonsgegevens van de deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek kunnen gedeeld worden met onze officiële projectpartners. Dit kan gebeuren op twee manieren:

 • Geanonimiseerd. Niet-identificeerbare persoonsgegevens (leeftijd, lichaamsgewicht, lengte, medische gegevens, ruwe meetgegevens, enz.) worden gekoppeld aan een unieke code voordat de gegevens met de projectpartners worden gedeeld, zodat de betrokkene niet door de projectpartners kan worden geïdentificeerd
 • Niet-geanonimiseerd. Niet-geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen maar met de projectpartners worden gedeeld op basis van een schriftelijke toestemming van de deelnemer aan het wetenschappelijk onderzoek.

Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet openbaar maken, verkopen of verhuren aan derden voor marketingdoeleinden en ze niet delen met derden buiten de Europese Unie. RSscan International kan uw persoonsgegevens evenwel delen met derden wanneer ze hier wettelijk toe verplicht wordt, bij een vermoeden van cybercriminaliteit of fraude of wanneer RSscan International vermoedt dat haar rechten en vrijheden of die van haar website, werknemers, websitebezoekers en/of klanten in gevaar zijn.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Zoals hierboven gezegd, worden de persoonsgegevens verwerkt voor de duur die in de toestemming is bepaald, of indien niet bepaald, voor de duur van het onderzoeksproject.

3.   Beveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens onder onze controle te beschermen en verlies, misbruik, diefstal, ongeoorloofde toegang of aantasting ervan te voorkomen. Houd er echter rekening mee dat geen enkele overdracht via het internet gegarandeerd 100% veilig is.

4.   Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679, hebt u wettelijk recht om:

 • inzage te nemen van uw persoonsgegevens.  Op uw verzoek, zullen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens bezorgen;
 • onjuiste of verouderde persoonsgegevens te wijzigen en/of te verbeteren;
 • onder bepaalde omstandigheden, ons te vragen de eerder door u verstrekte persoonsgegevens te wissen;
 • onder bepaalde omstandigheden, ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • de eerder door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen of te vragen dat ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven; en
 • uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken.  De intrekking van de toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming vóór de intrekking.

Bovendien hebt u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 het wettelijk recht om bezwaar te maken:

 • tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. In de praktijk kunt u dit doen door te klikken op de ‘opt-out’ in de e-mails; u zult dan geen direct-marketingmails van ons meer ontvangen. U kunt echter wel nog e-mails van ons ontvangen in het kader van de uitvoering van het contract; en
 • tegen de verwerking van uw gegevens op basis van artikel 6, (1) (e) of (f), van de AVG.

Om van uw recht gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen op:

 • ons postadres (RSscan International, De Weven 7, 3583 Paal, België); of
 • privacy@rsscan.com

5.   Cookies

‘Cookies’ zijn kleine tekstbestandjes die bij uw bezoek aan de website van RSscan International door uw webbrowser op uw computer worden opgeslagen. De daarin vervatte gegevens kunnen bij een volgend bezoek door de webbrowser worden gelezen. Cookies zijn bedoeld als een betrouwbare manier om uw websitebezoek vlot te doen verlopen door informatie en/of uw voorkeuren te onthouden door uw browse-activiteit (waaronder het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of registreren via welke pagina’s u op onze website bent gekomen) op te slaan. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten personaliseren.

De website van RSscan International gebruikt alleen ‘interface customization cookies’ om de taal van de website aan te passen. Bij een bezoek aan de website van RSscan International, wordt de taal van de website automatisch aangepast aan de taal van de browser. Dit kan gewijzigd worden door in het keuzemenu een andere taal te selecteren. Deze informatie wordt in de vorm van een cookie op uw computer opgeslagen voor de duur van een sessie, zodat u door de website kunt bladeren zonder de taal voor elke pagina te moeten wijzigen. De cookie wordt van uw computer verwijderd wanneer u de website afsluit. Hoewel de meeste webbrowsers automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Houd er rekening mee dat als u dit doet, het mogelijk is dat onze website niet meer optimaal werkt. Aangezien de procedure om nieuwe cookies te weigeren of oude cookies te verwijderen verschilt van browser tot browser, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw browser voor meer informatie.

6.   Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op alle materiaal (waaronder tekst, afbeeldingen, video’s, foto’s en andere afbeeldingen, handelsmerken en logo’s) dat door RSscan International op de website wordt verstrekt, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan RSscan International. De Websitegebruikers hebben geen rechten ten aanzien van welke intellectuele eigendom ook van RSscan International en zij erkennen dat zij geen eigendomsrechten verwerven door materiaal van de website te downloaden. Het is dan ook verboden om dergelijk materiaal te vermenigvuldigen, te verwerken of te verspreiden buiten de grenzen van het auteursrecht of om welke commerciële reden dan ook. U mag vermeldingen inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten op het originele materiaal of om het even welk van de website gekopieerd of afgedrukt materiaal, niet verwijderen of wijzigen. Voor het gebruik van individuele inhoud wordt de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de rechten vereist. Verzoeken om toestemming mogen niet worden gewijzigd of gebruikt voor enige vorm van commercialisering.

7.   Disclaimer

RSscan International biedt een grote hoeveelheid informatie, die u via de website ter beschikking wordt gesteld. RSscan International stelt de informatie, in de vorm van teksten, documenten, papieren, afbeeldingen of andere, ter beschikking zonder enige garantie te geven wat betreft de beschikbaarheid, leverbaarheid of geschiktheid voor commerciële of privédoeleinden. Ondanks de uiterst zorgvuldige selectie van het materiaal, kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.   RSscan International behoudt zich het recht voor om alle op of via deze website verstrekte informatie, met inbegrip van de voorwaarden van dit privacybeleid, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U kunt best nu en dan controleren of de op of via deze website verstrekte informatie niet is gewijzigd.

RSscan International belooft niet dat de website of welke dienst of functie ook van de website ononderbroken of feilloos zal werken, dat storingen zullen worden opgelost of dat uw gebruik van de site specifieke resultaten zal opleveren.

RSscan International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onderbrekingen van de website, schade door technische storingen, een virusinfectie of soortgelijke schadelijke elementen of schade als gevolg van het raadplegen of gebruiken van de sites (hyperlinks) waar op de website naar wordt verwezen. De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de websitegebruiker. De aanwezigheid van hyperlinks op de website van RSscan International betekent niet dat RSscan International de op of via dergelijke websites geboden producten en/of diensten aanbeveelt. De links zijn louter ter informatie en RSscan International kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en het privacybeleid van die websites.

8.   Kennisgeving van wijzigingen

Door gebruik te maken van de website, stemt u in met de verzameling, opslag en verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. RSscan International kan, indien zij dit nodig acht, haar privacybeleid wijzigen. De wijzigingen worden dan gepubliceerd op de website van RSscan International. Het herziene privacybeleid wordt automatisch van kracht op het moment van publicatie. Er wordt aangeraden om nu en dan te controleren of het privacybeleid op deze website niet is gewijzigd.

Alle gegevens op de website kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Dit privacybeleid wordt in verschillende talen verstrekt. Bij twijfel over de interpretatie van de tekst of bij afwijkingen tussen de versies in de verschillende talen, geldt de Nederlandse versie als enige en beslissende versie.

9.   Contact

Gelieve ons al uw opmerkingen, vragen of bekommernissen over ons privacybeleid te richten:

 • op ons postadres (rs scan International, De Weven 7, 3583 Paal, België)
 • privacy@rsscan.com
 • op de website via het contactformulier

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens door RSscan International in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contact gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit in België

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be