Algemene Voorwaarden RSscan International NV (‘RSscan’)

KBO-nr. 0462.653.574

 

JURIDISCHE VERHOUDING

 1. De Bestelbon en deze Voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen RSscan en de Klant (hierna ook ‘Contract’) m.b.t. activiteiten van RSscan zoals aanvaard door de Klant in de Bestelbon (hierna ‘Activiteiten’). Ook de voorwaarden van derde leveranciers kunnen desgevallend aanvullend van toepassing zijn.
 2. Het Contract komt tot stand vanaf aanvaarding van de Bestelbon door de Klant. Hierdoor erkent de Klant zowel deze Voorwaarden als de Bestelbon grondig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en tevens voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp van de Bestelbon.  Eventuele factuurvoorwaarden van de Klant gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van bestelformulieren van de Klant, ook niet aanvullend.
 3. Wanneer de Klant de uitvoering niet wenst aan te vatten na de aanvaarding van de Bestelbon, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de waarde van de Bestelbon verschuldigd, tenzij RSscan een hogere schade aantoont.

 

UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN IN HET ALGEMEEN

 1. RSscan verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt.
 2. Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor RSscan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.
 3. De Klant bezorgt RSscan in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden door RSscan voor het uitvoeren van het Contract. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan RSscan zijn verstrekt, heeft RSscan het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant te factureren.  De Klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de Klant bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.

 

HARDWARE

 1. Leveringen van hardware gebeuren, behoudens schriftelijk anders overeengekomen, Ex Works (incoterm EXW) waardoor vanaf dan de Klant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast draagt.
 2. Voor footscan-hardware en software garandeert RSscan de goede werking en garandeert dat deze in overeenstemming zijn met de aan de Klant verstrekte specificaties, eigenschappen en functies. RSscan is daarom aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van een (1) jaar te rekenen vanaf de levering.   Qua andere geleverde materialen of producten geldt enkel de fabrieksgarantie, desgevallend per onderdeel.
 3. Elke garantie vervalt van zodra de Klant of een derde zonder toestemming van RSscan aanpassings- of herstellingswerken heeft uitgevoerd of indien het gebrek te wijten is aan : normale slijtage, opzettelijk toegebrachte schade door de Klant of een derde, accidentele schade, nalatigheid vanwege de Klant of een derde, een verkeerd of onvoorzichtig gebruik of onderhoud, een ongeval, transportschade, overmacht, het niet naleven van de gebruikshandleiding. Installatie, configuratie en software-instellingen vallen nooit onder garantie, en worden aan de gangbare tarieven aangerekend.
 4. Ingeval van verkoop van hardware blijven deze de eigendom van RSscan tot de volledige betaling van de verkoopprijs. In geval van doorverkoop behoudt RSscan de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte hardware. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.
 5. Herstellingen en interventies buiten garantie dienen vergoed te worden aan de gangbare tarieven.

 

 

KLACHTEN

 1. Elke klacht dient binnen de acht (8) kalenderdagen per aangetekende brief te worden meegedeeld nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.
 2. Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.
 3. In geval van gebreken, zal de Klant eerst alle beschikbare ondersteuningsmogelijkheden uitputten, alvorens het terug te sturen naar RSscan. Indien deze geen oplossing bieden, zal de Klant via het e-mailadres: support@RSscan.com om een Return Material Authorization (RMA) vragen. Na toekenning van een RMA-nummer kan en mag de Klant de hardware op eigen kosten en voldoende verpakt (bij voorkeur in de originele verpakking), opsturen naar RSscan. Hardware teruggestuurd zonder een geldig RMA nummer zal geweigerd worden.
 4. Indien na onderzoek blijkt dat het gebrek onder de garantie valt, zal RSscan de hardware kosteloos herstellen, dan wel vervangen, en de kosten van terugzending vergoeden. De hersteltijd is afhankelijk van het al dan niet voorradig zijn van de te vervangen onderdelen. Indien een bepaald onderdeel niet meer kan worden besteld, behoudt RSscan zich het recht voor om dit onderdeel te vervangen door een vergelijkbaar onderdeel. Onderdelen vervangen onder garantie zijn gedekt door een herstelgarantie van 90 dagen of het restant van de lopende garantieperiode, waarbij de langste van de twee periodes zal worden toegepast.
 5. Blijkt herstelling onder garantie niet mogelijk te zijn, dan heeft de Klant het recht een passende prijsvermindering of de ontbinding van dat aspect van het Contract te vragen.
 6. Elke vordering in rechte dient door de Klant, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Klant erkent en aanvaardt dat alle rechten van intellectuele eigendom m.b.t. de Activiteiten, de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van het Contract, dan wel die daaruit voortvloeien, uitsluitend berusten bij RSscan of diens leveranciers. De Klant verbindt er zich toe niets te ondernemen dat hieraan afbreuk zal doen.
 2. De levering van software strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt in ruil voor de betaalde vergoeding een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van zijn eigen organisatie en beperkt tot de overeengekomen doelstellingen, duurtijd en reikwijdte. Het is de Klant niet toegestaan de geleverde software te verkopen, te verhuren of eender welke rechten te verlenen aan derden (ook niet in het kader van een overdracht ten algemene titel) of – behoudens de wettelijke uitzonderingen – geheel of gedeeltelijk aan te passen, tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van RSscan.
 3. Het is de Klant verboden om de software op andere hardware configuraties dan deze die zijn geleverd door RSscan te gebruiken, te debuggen, te listen, of te converteren.

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.
 2. RSscan zal in het kader van de uitvoering van het Contract optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens van de Klant nodig voor het Klantenbeheer, meer bepaald: voornaam, naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer(s) van de contactpersoon. Tevens zullen deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van commerciële informatie m.b.t. diensten of producten die in de lijn liggen van de Bestelbon. Ze zullen door RSscan voor geen enkel ander doel gebruikt worden noch gedeeld worden met niet-contractueel verbonden derde partijen. RSscan zal deze persoonsgegevens behandelen als vertrouwelijke informatie.  De Klant heeft steeds het recht op inzage of op rectificatie.  De Klant kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.  De gegevens van de Klant worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen.
 3. Voor alle persoonsgegevens die verwerkt of opgeslagen worden voor de Klant in het kader van de Activiteiten voor de Klant, treedt de Klant op als verantwoordelijke voor de verwerking. RSscan draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het respecteren van de verplichtingen voor de verwerking van persoonsgegevens door de Klant inzake de nodige grondslag en naleving van de toepasselijke beginselen, zoals de informatieverplichting. De Klant zorgt er als enige voor dat deze op een legale wijze kunnen worden gebruikt, verwerkt, opgeslagen en overgedragen in overeenstemming met dit Contract.  De verantwoordelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen ten opzichte van de betrokken persoon zoals de verplichting tot het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens rust volledig en uitsluitend bij de Klant.  RSscan zal zoveel als technisch mogelijk medewerking verlenen, doch enkel tegen betaling.  De Klant is als enige aansprakelijk, en zal RSscan vrijwaren op eerste verzoek tegen alle vorderingen en andere aanspraken en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming wat dit betreft.  Partijen sluiten eventueel onderling een Verwerkersovereenkomst af cfr. artikel 28 GDPR.
 4. Elke partij neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.

 

PRIJS

 1. De prijzen worden bepaald in de Bestelbon, dewelke in principe dertig (30) kalenderdagen geldig is. De opgegeven prijzen zijn vermeld in euro, exclusief BTW.
 2. De prijzen in de Bestelbon zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten, en kunnen later ingeval van een algemene wijziging worden aangepast door RSscan. Indien er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van de samenwerking wijzigingen voordoen aanvaardt de Klant dit indien dit geen prijsstijging inhoudt van meer dan 5%.
 3. Alle werken die niet voorzien zijn in de Bestelbon en in samenspraak werd uitgevoerd door RSscan worden aanzien als meerwerk en worden afgerekend aan een regieprijs, zoals op dat moment gangbaar.

 

FACTUURVOORWAARDEN

 1. Alle facturen van RSscan zijn verschuldigd binnen de vijftien (15) kalenderdagen, en een factuur wordt met akkoord van de Klant eventueel elektronisch (per e-mail) verzonden.
 2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
 3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft RSscan het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.
 4. De Klant dient de facturen van RSscan, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Ingeval van fout is RSscan vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura, nl. tot het opnieuw uitvoeren van de toevertrouwde opdracht.
 2. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn bedraagt de schadevergoeding waartoe RSscan kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde. In geval de Klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
 3. RSscan zal, behoudens bedrog of opzettelijke fout, echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving; verlies van reputatie of cliënteel; het verlies of de beschadiging van gegevens; de kosten voor het herstel, installatie of restauratie van verloren of corrupte gegevens; of schade aan derden.

 

SLOTBEPALINGEN

 1. Het Contract omvat de volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.
 2. RSscan is – in tegenstelling tot de Klant – gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Contract geheel of gedeeltelijke over te dragen aan derden zonder toestemming van de Klant.
 3. Zo enige bepaling van dit Contract door een rechtbank, of een ander bevoegd orgaan nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dit in het geheel, of ten dele, zal deze overeenkomst verder blijven bestaan, voor de andere bepalingen hiervan en het resterende gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partij.
 4. Ingeval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, zijn enkel de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd. Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
 5. RSscan is gerechtigd om:
  • deze algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten vanaf dertig (30) dagen na schriftelijke mededeling van de nieuwe algemene Voorwaarden;
  • in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de Klant als een referentie.
 6. Deze algemene voorwaarden worden in verschillende talen ter beschikking gesteld. In geval van twijfel met betrekking tot de interpretatie van de tekst of indien er sprake is van verschillen tussen de verschillende taalversies is de Nederlandstalige versie de enige en doorslaggevende versie.

Versie 1.0.0